A jelen ÁSZF 2021. május 13-án lép életbe.

Bevezető:
Jelen ÁSZF rögzíti a Telki Sportcentrum Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 2089 Telki, Kórház fasor 20., cégjegyzékszám: 13-09-170531, adószám: 24947718-2-13, a továbbiakban: „TSC Kft.”) HazhozVisszuk.com weboldalon) továbbiakban: Weboldal) elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.
Jelen ÁSZF szabadon másolható és/vagy letölthető, ezzel biztosított tárolhatósága a vevő számára.
A jelen ÁSZF kizárólagos nyelve a magyar nyelv.
A HazhozVisszuk.com szolgáltatás a Shopify Inc. online platformjának felhasználásával működik. A Shopify Inc. kanadai székhelyű, a new-yorki tőzsdén jegyzett nyilvános részvénytársaság (NYSE: SHOP).
A HazhozVisszuk.com weboldalon a TSC Kft. bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy (továbbiakban: Felhasználó) kiválaszthat és megvásárolhat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. A weboldalon feltüntetett termékkínálat csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A Felhasználó az aktuális termékkínálat alapján állíthatja össze azt a bevásárló listát, amelyet meg szeretne vásárolni. A bevásárló lista összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után a vevő a kiválasztott termékekre vételi ajánlatot tesz azzal, hogy a termékeket a Weboldal virtuális Kosarába mozdítja és a vásárlást a „fizetés” funkció lebonyolításával lezárja. A TSC Kft. a kiválasztott termékeket házhoz szállítja a Felhasználó által a Weboldalon megjelölt idősávban. A házhoz szállítás vevő űltal megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a HazhozVisszuk.com a kiszállítás során az időponttől eltérhet. A vásárlás és az azzal kapcsolatos adásvétel a termékek vételárának kifizetésével és azok Felhasználónak történő átadásával jön létre.
A HazhozVisszuk.com weboldalon történő vásrlás nem írásban, hanem ráutaló magatartás (egy ikonra klikkelés) formájában tett jognyilatkozatnak minősül. A váslás visszaigazolásáról a HazhozVisszuk.com visszaigazoló e-mailt küld.

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a Weboldalon.
Amennyiben a Szolgáltatást jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok veszik igénybe, úgy regisztrálni kell az adott jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot a Weboldalon, megjelölve azon adatokat, melyre a számla kiállítását kérik (cégnév, cím, adószám, postázási cím).

Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Az TSC Kft. jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a Weboodalon honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében megvásárló vevő a módosítás hatálybalépését követő vásárlás lebonyolításával fogadja el a módosított ÁSZF-et. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén az TSC Kft. e-mailben értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.
Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése, Weboldal általi automatikus visszaigazolás
A Felhasználó előzetes regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül, a vásárláshoz szükséges adatok megadásával jogosult a vásárlásra. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a TSC Kft. nem vállal felelősséget
A TSC Kft. jogosult a Felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.
A TSC Kft. a bevásárló lista összeállítását és vásárlás lezárását követően azonnal elektronikus visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, azok a vásárlás során érvényes és ezáltal rögzített érvényes árát, valamint a szolgáltatási díj összegét.

Biztonság

A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a TSC Kft-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, a TSC Kft. jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A TSC Kft. nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.
Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése
A HazhozVisszuk.com honlap tulajdonosa és üzemeltetője a TSC Kft., amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.
A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a TSC Kft., sem más Felhasználók jó hírét és jogait.
A Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngészőprogram segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a sütikkel kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a sütik használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett sütik a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A sütikkel kapcsolatban további információk találhatóak az adatvédelmi tájékoztatóban.

A Szolgáltatás elérhetősége

A TSC Kft. a Szolgáltatást kizárólag Budakeszi, Budaörs, Biatorbágy, Páty, Telki, Budajenő, Tök, Perbál és Zsámbék városokban nyújtja. A Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. Ekkor a TSC Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszüntesse.
A TSC Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a HazhozVisszuk.com honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.
A TSC Kft. igyekszik biztosítani a Szolgáltatás lehetséges maximális elérhetőségét és annak fokozatos kiterjesztését egyéb régiókra és városokra. A Felhasználó a weboldal látogatása során folyamatos tájékoztatást kap a Szolgáltatás aktuális elérhetőségéről.
A minimum rendelési összege 7.500,- Ft egyedi rendelésenként, ezen rendelési összeg alatt a Szolgáltatás nem elérhető.

Felelősség

Annak ellenére, hogy a TSC Kft. megtesz minden tőle elvárhatót a HazhozVisszuk.com honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A TSC Kft. nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a TSC Kft. pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.
A TSC Kft. különösen nem felel az alábbiakért:
harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a HazhozVisszuk.com honlapon keresztül lehet ellátogatni, a HazhozVisszuk.com honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;
hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben a TSC Kft. számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;
a HazhozVisszuk.com honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
műszaki nehézségek, beleértve a HazhozVisszuk.com honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.
A jelen pont rendelkezései nem érintik a TSC Kft. tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Személyes adatok védelme

A kapcsolódó rendelkezéseket az Adatvédelmi irányelvek tartalmazzák.

Vételár, vételár visszatérítés, Szállítási díj

Vételár – A megállapított árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t, valamint a betétdíjat tartalmazzák.
Vételár visszatérítés – A TSC Kft. valamennyi értékesített termékre 100%-os vételár visszatéritési garanciát vállal. A vételár visszatérítésének feltételeit a Vételár visszatérítési politika tartalmazza.
Szállítási díj – a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a TSC Kft. 990 forintos kötelező szállítási díjat számít fel.

Átadás-átvétel

A termékek Weboldalon történő kiválasztásakor a Felhasználó megadja a pontos szállítási címet. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut a GLS szállítmányozó cég igénybevételével szállítja házhoz, a Szállítási és Fizetési feltételek oldalon olvasható feltételek szerint. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.  Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

Fizetés

A termékek vételárát a Felhasználó utánvéttel átvételkor készpénzben vagy bankkártyával, előre bankkártyával online tudja teljesíteni.
Az online bankkártyás fizetések a ……………………l rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. Az online és kártyás fizetésre vonatkozó információ megtalálható a ………………hu weboldalon.

Számlázás

A fogyasztó a fizetést követően elektronikus számlát kap a regisztráció során megadott e-mail címére. A számla tartalmazza valamennyi megvásárolt terméket, azok vételárát és a vételár ÁFA-tartalmát. Az elektronikus számlát nem kell kinyomtatni, az kizárólag elektronikusan őrizhető meg.
A Fogyasztó e-mail felületének beállításai, illetve az e-mail szolgáltató szabályai alapján előfordulhat, hogy a számlát tartalmazó e-mail nem a beérkező levelekbe, hanem a „Spam” (levélszemét) “Promóciók” (Promotions) mappába kerül, ezért amennyiben a vásárlást követően nem kapja a számlát, a Fogyasztónak érdemes ezeket a mappákat ellenőriznie.
A TSC Kft. által kiállított számla továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

Reklamációk, panaszkezelés

A Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Weboldalon megtalálható elérhetőségeken. A TSC Kft. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Felhasználó a panaszt írásban jelentette be, úgy a TSC Kft. a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.
A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.
A TSC Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:
Panasszal fordulhatnak a Budapest Békéltető Testülethez is az alábbi elérhetőségeken 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.huFax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31 http://bekeltet.hu/kerelem/ vagy az on-line vitarendezési platformon keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
Vegyes rendelkezések
A HazhozVisszuk.com weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Felhasználó által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Felhasználó a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.
Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.
Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén a TSC Kft. nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.
A TSC Kft. nem vállal felelősséget az általa árusított cikkeken feltüntetett állításokért, deklarációkért, és egyéb tartalmakért.
A TSC Kft. elérhetőségei

Weboldal címe: www.hazhozvisszuk.hu
Az ügyfélszolgálat e-mail címe: info@hazhozvisszuk.com
Az ügyfélszolgálat telefonszáma:
Hétfőtől – péntekig 08:00 – 18:00: 06 70 9494 654
Az ügyfélszolgálat levelezési címe: 2089 Telki, Kórház fasor 20.